รายชื่อวารสารแยกตามคณะวิชา
คณะนิติศาสตร์ (วารสารกฎหมาย)

วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง
             1. บทบัณฑิตย์              1. บทบัณฑิตย์
             2. รัฐประศาสนศาสตร์              2. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
             3. รัฐศาสตร์สาร              3. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             4. วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)              4. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
             5. วารสารกฎหมายปกครอง              5. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
             6. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช              6. วารสารกระบวนการยุติธรรม
             7. วารสารคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์              7. วารสารนิติศาสตร์ ปรีดรีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
             8. วารสารนิติศาสตร์ มธ.              8. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
             9. วารสารวิชาการศาลปกครอง              9. วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
             10. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ              10. วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
             11. วารสารอัยการ              11. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
                          12. วารสารอัยการ
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619