รายชื่อวารสารแยกตามคณะวิชา
คณะนิติศาสตร์ (วารสารกฎหมาย)

วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง
             1. บทบัณฑิตย์              1. บทบัณฑิตย์
             2. รัฐประศาสนศาสตร์              2. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
             3. รัฐศาสตร์สาร              3. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             4. วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)              4. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
             5. วารสารกฎหมายปกครอง              5. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
             6. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช              6. วารสารกระบวนการยุติธรรม
             7. วารสารคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์              7. วารสารนิติศาสตร์ ปรีดรีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
             8. วารสารนิติศาสตร์ มธ.              8. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
             9. วารสารวิชาการศาลปกครอง              9. วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
             10. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ              10. วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
             11. วารสารอัยการ              11. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
                          12. วารสารอัยการ
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.