รายชื่อวารสารแยกตามคณะวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วารสารทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

             1. Asian Journal of Women’s Studies
             2. English Language & Linguistics
             3. English Today
             4. International Migration Review
             5. Journal of Asian Studies
             6. The Journal of Korean studies
             7. Reader’s Digest [Version English]
             8. จีนไทยสองภาษารายเดือน
             9. ภาษา (Pasaa)
             10. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
             11. รัฐศาสตร์สาร
             12. รัฐประศาสนศาสตร์
             13. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
             14. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
             15. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
             16. วารสารครุศาสตร์ (จุฬาฯ)
             17. วารสารประชากรศาสตร์ (จุฬาฯ)
             18. วารสารภาษาปริทัศน์
             19. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ (มธ.)
             20. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
             21. วารสารภาษาและวัฒนธรรม
             22. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
             23. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดฯ
             24. วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์
             25. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
             26. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
             27. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (มก.)
             28. วารสารสารสนเทศศาสตร์
             29. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
             30. วารสารห้องสมุด
             31. วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
             32. วารสารอักษรศาสตร์ มศก.
             33. วิทยบริการ
             34. วิทยาจารย์
             35. สุทธิปรทัศน์
             36. อินฟอร์เมชั่น
             37. BU Academic
             38. International journal of Geoinformatics
             39. The Journal of the Siam society
             40. Thoughts
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619