รายชื่อวารสารแยกตามคณะวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ (วารสารทางด้านศึกษาศาสตร์)

             1. Educational Administration Quarterly
             2. Educational Management and Administration &Leadership
             3. Educational & Psychological Measurement
             4. Journal of Teacher Education
             5. The Mathematical gazette
             6. Mathematics teacher
             7. Research Quarterly for Exercise & Sport
             8. TESOL Quarterly [Print and online subscription]
             9. Teacher Trainer
             10. พัฒนาเทคนิคศึกษา
             11. ภาษา (Pasaa)
             12. วารสารการพยาบาลและการศึกษา
             13. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
             14. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
             15. วารสารครุศาสตร์ (จุฬาฯ)
             16. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
             17. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน ม.รังสิต
             18. วารสารมหาวิทยลัยคริสเตียน
             19. วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์
             20. วารสารวิทยาการจัดการ มอ
             21. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
             22. วารสารศึกษาศาสตร์ มข.
             23. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
             24. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
             25. วารสารศึกษาศาสตร์ มอ.
             26. วิทยบริการ
             27. วิทยาจารย์
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.