รายชื่อวารสารแยกตามคณะวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ (วารสารทางด้านศึกษาศาสตร์)

             1. Educational Administration Quarterly
             2. Educational Management and Administration &Leadership
             3. Educational & Psychological Measurement
             4. Journal of Teacher Education
             5. The Mathematical gazette
             6. Mathematics teacher
             7. Research Quarterly for Exercise & Sport
             8. TESOL Quarterly [Print and online subscription]
             9. Teacher Trainer
             10. พัฒนาเทคนิคศึกษา
             11. ภาษา (Pasaa)
             12. วารสารการพยาบาลและการศึกษา
             13. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
             14. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
             15. วารสารครุศาสตร์ (จุฬาฯ)
             16. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
             17. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน ม.รังสิต
             18. วารสารมหาวิทยลัยคริสเตียน
             19. วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์
             20. วารสารวิทยาการจัดการ มอ
             21. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
             22. วารสารศึกษาศาสตร์ มข.
             23. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
             24. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
             25. วารสารศึกษาศาสตร์ มอ.
             26. วิทยบริการ
             27. วิทยาจารย์
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619