รายชื่อวารสารแยกตามคณะวิชา
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วารสารทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ)

             1. Journal of Marketing
             2. Journal of the Academy of marketing science
             3. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
             4. รัฐศาสตร์สาร
             5. วารสารกรมบัญชีกลาง
             6. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
             7. วารสารการบริหาร ฅน
             8. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
             9. วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร
             10. วารสารบริหารธุรกิจ
             11. วารสารวิทยาการจัดการ มอ
             12. วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
             13. วารสารเศรษฐศาสตร์ มช.
             14. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
             15. วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
             16. วารสารเศรษฐศาสตร์ลานนา
             17. เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
             18. สรรพากรสาส์น
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619