รายชื่อวารสารแยกตามคณะวิชา
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วารสารทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ)

             1. Journal of Marketing
             2. Journal of the Academy of marketing science
             3. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
             4. รัฐศาสตร์สาร
             5. วารสารกรมบัญชีกลาง
             6. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
             7. วารสารการบริหาร ฅน
             8. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
             9. วารสารธรรมนิติ เอกสารภาษีอากร
             10. วารสารบริหารธุรกิจ
             11. วารสารวิทยาการจัดการ มอ
             12. วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
             13. วารสารเศรษฐศาสตร์ มช.
             14. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
             15. วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
             16. วารสารเศรษฐศาสตร์ลานนา
             17. เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
             18. สรรพากรสาส์น
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.