รายชื่อวารสารแยกตามคณะวิชา
คณะศิลปกรรม (วารสารทางด้านศิลปกรรม)

             1. Art asiapacific
             2. Artist Magazine
             3. Communication Arts
             4. Art square
             5. Fine art
             6. The Journal : The faculty of arts Mahidol University
             7. วารสารวิจิตรศิลป์
             8. วารสารศิลปกรรมบูรพา
             9. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
             10. วารสารศิลปศาสตร์ มธ.
             11. วารสารศิลปศาสตร์ มอ.
             12. วารสารศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
             13. ศิลปกรรมสาร
   บทความที่เกี่ยวกับศิลปกรรมศาสตร์แทรกอยู่ในวารสารรายชื่อต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลบทความภาษาต่างประเทศ
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619