รายชื่อวารสารแยกตามคณะวิชา
คณะศิลปกรรม (วารสารทางด้านศิลปกรรม)

             1. Art asiapacific
             2. Artist Magazine
             3. Communication Arts
             4. Art square
             5. Fine art
             6. The Journal : The faculty of arts Mahidol University
             7. วารสารวิจิตรศิลป์
             8. วารสารศิลปกรรมบูรพา
             9. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
             10. วารสารศิลปศาสตร์ มธ.
             11. วารสารศิลปศาสตร์ มอ.
             12. วารสารศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
             13. ศิลปกรรมสาร
   บทความที่เกี่ยวกับศิลปกรรมศาสตร์แทรกอยู่ในวารสารรายชื่อต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลบทความภาษาต่างประเทศ
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.