แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 1 กลุ่มที่ 5-6 (วิทยาเขตสงขลา) สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ 12 - 18 พ.ย. 61 
แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 1 กลุ่มที่ 5-6 (วิทยาเขตพัทลุง) สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันนี้ 
แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 1 กลุ่มที่ 3-4 (วิทยาเขตสงขลา) สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 พ.ย. 61 
จดหมายข่าวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 70 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 1 กลุ่มที่ 1-2 (วิทยาเขตสงขลา) สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61 
แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 1 กลุ่มที่ 3-4 (วิทยาเขตพัทลุง) สามารถทำแบบทดสอบได้แล้วจ้า 
แจ้ง !! ปิดบริการ (Library Closed) ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561  
แจ้ง !! นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 2 กลุ่มที่ 11-12 สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ 15 - 21 ต.ค. 61 นี้เท่านั้นจ้า  
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Information for Library Staff)
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)