ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Free e - Journal) 

  Free e-journal (PULINET) (Fulltext)  
  Free e-journal (มีเฉพาะสารบัญ / แนะนำบทความในเล่ม)
            Engineering Today
            Fashion Biz
            Textile Digest
            กระแสทรรศน์(2009-2010)
            ขวัญเรือน
            จุลนิติ
            จุฬาลงกรณ์เวชสาร
            ชีวจิต
            เทคโนโลยีชาวบ้าน
            วารสารทางช้างเผือก
            วารสารปัญญาภิวัฒน์
            วารสารส่งเสริมการลงทุน
            วิภาษา
            สารคดี
            สาละวินโพสต์
            หมอชาวบ้าน
            อนุสาร อสท.
            อัพเดท (UpDATE)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)