Web Link ASEAN

      รวบรวมแหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน วิเคราะห์และจัดกลุ่มเป็น 3 เสาหลักของอาเซียน ดังนี้
           ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community - APSC)
           ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)
           ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultuarl Community - ASCC)
 
 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community - APSC)
     ประชาคมการเมือง- ความมั่นคง : ASEAN Political-Security Community Blueprint
     ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ASEAN Political-Security Community - APSC
     ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ASEAN Political-Security Community - APSC
     2015: ประชาคมอาเซียน ความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางทะเล
     บทบาทของไทยกับการก้าวสู่ประชมคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ASEAN Political-Security Community - APSC
     ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร
     ตารางแสดงความรับผิดชอบของหน่วยงานตามแนวทางการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
Back to Top       
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับการขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “AEC”
กรมส่งเสริมการส่งออก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ (กรมอาเซียน)
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
กลยุทธ์การเตรียมคนและการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ AEC
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การปรับตัวของสหกรณ์ไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC
การเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้เศรษฐกิจอาเซียน
การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ AFTA กับการปรับตัวสู่ AEC
การเปิดเสรีภาคบริการภายใต้ AEC
การพัฒนาชายแดนไทย-พม่า…โอกาสทองทางการค้าที่น่าติดตาม
ข่าวการเกษตร
เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา…แหล่งรองรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของพม่า
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC #1
คู่มือการเตรียมตัวรับ AEC
เครือข่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการ “จับตาอาเซียน” โดย สกว.
โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ
ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ธุรกิจค้าปลีกกัมพูชาช่วงขาขึ้น...โอกาสของผู้ประกอบการไทย
นานาสาระเกี่ยวกับ AEC
แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมโลกปี 2013
บุกตลาดพม่า : วางกลยุทธ์ดี…อนาคตไกล
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2018
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC : ASEAN Economic Community
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการคุ้มครองแรงงานในอนาคต
ประชาคมอาเซียนกับตัวชี้วัดความสำเร็จ
แผนแม่บทการท่องเที่ยวปี 2556-2563...กลไกยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครั้งสำคัญของพม่า
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
ระบบภาษี…เรื่องต้องรู้เมื่อคิดลงทุนในพม่า
รู้เท่าทัน AEC
ศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
ศูนย์ข้อมูลพม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประทศ (สคป.)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานใหญ่อาเซียน
สิงคโปร์ : โอกาสขยายธุรกิจแฟรนไชส์ของ SMEs ไทยไปต่างแดน
เส้นทางประเทศไทย สู่ประชาคมอาเซียน
เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 1 เจรจา ทูตแห่งการค้าเสรี
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 2 เจรจา พาตะลุยอาเซียน
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 3 มุ่งหน้าสู่ AEC ไปด้วยกัน
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 4 ประตูสู่ AEC ปี 2558
เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 5 ก้าวไปข้างหน้ากับเจรจา
หนังสือ AEC ประชาคมอาเซียน โดยกรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย
แหล่งข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC
อนาคตอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทยใน AEC
อาเซียน ความรู้เรื่องอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC )
ASEAN Law Association
ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT
Association of Southeast Asian Nations
Thai FTA
Thaitradae.com
Back to Top       
 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultuarl Community - ASCC)
การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน ปรากฏในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม และ วัฒนธรรมอาเซียน (A Blueprint for ASEAN Socio-Cultural Community)
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเสาหลักสังคมและวัฒนธรรม
การศึกษา : กลไกการขับเคลื่อนประชาคมอาเซี่ยน
การศึกษาสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015
ความร่วมมือด้านการอาหารและการเกษตร
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของกระทรวง พม.
บทบาทประเทศไทยกับด้านสังคมและวัฒนธรรม
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเชี่ยน : โอกาสของผู้ประกอบการวัฒนธรรมไทย
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009 - 2015)
รายงานสรุปการเสวนา “มองวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
วัฒนธรรมอาเซียน
วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าในกวีนิพนธ์ไทยที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน
สารคดี อาเซียน: ความเหมือนในความแตกต่าง (ASEAN: Harmony & Contrast) ตอน อาเซียน: มรดกทางวัฒนธรรม
อาเซียนในมิติสังคมวัฒนธรรม
Asean Focus - วัฒนธรรมการกิน(2) 22Apr12
Asean Focus - ตามรอยชาวพม่า 10Jun12
Asean Focus - วัฒนธรรมการกิน 11Mar12
Asean Focus - วัฒนธรรมการกิน(2) 22Apr12
ASEAN Socio - Cultural Community
ASEAN Socio - Cultural
Back to Top       
 
  
  
 
 
Thaksin University Library, Khoa-Roob-Chang, Songkhla 90000, Thailand
Tel. 0-7431-7600 , Fax. 0-7431-7679
copyright©2013, www.lib.tsu.ac.th