ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

Free e-Book (ใช้ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ เท่านั้น) 
ฐานข้อมูลให้บริการแยกแต่ละสาขาวิชา
ฐานข้อมูลทดลองใช้
e - Book
e - Database
e - Journal
e - Newspapers
Free e - Journal
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ (TSU Archives)
ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ (Southern Local Info)
TDC (ThaiLIS)
คลังปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Knowledge Bank)
ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์
Union Catalog
Online Dictionary / Encyclopedia
ราชกิจจานุเบกษา
วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Library Journal)
ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้อง และคำวินิจฉัยศาลฎีกา
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)