ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ (e - Journal) 

ฐานข้อมูล รายละเอียด คู่มือ
 1. TESOL Quarterly
มีทั้งฉบับพิมพ์ และออนไลน์ -
 1. population space and place
มีเฉพาะออนไลน์ เท่านั้น -
 1. Aquaculture Research
สามารถดู Full Text ได้ตั้งแต่ ค.ศ.1970-2014 -
 1. Natural Product Research
สามารถดู Full text ได้ตั้งแต่ ค.ศ.1997-2014 -
 1. Phytochemistry
สามารถดู Full text ได้ตั้งแต่ ค.ศ.1992-2014 (ปัจจุบัน) -
 1. Renewable Journal
สามารถดู Full text ได้ตั้งแต่ ค.ศ.1992-2014 (ปัจจุบัน) -
 1. International Energy Journal
สามารถดู Abstract ได้ในปี ค.ศ.1995-2014 /และบางปี ค.ศ.ดู Full text ได้ คือ 2014 (Issue.2) , 2012 (Issue.3), 2007 (Issue 1), 2006 (Issue 1-2), 2003 (Issue1) , 1995-2002 (Issue 1-Issue2) -
 1. Journal of Wind Energy
สามารถดู Full text ได้ตั้งแต่ ค.ศ.1998-2014 (ปัจจุบัน) -
 1. Experimental Thermal and Floid Science
สามารถดู Full text ได้ตั้งแต่ ค.ศ. 1995-2014 (ปัจจุบัน) -
 1. Solar Energy Jounal
สามารถดู Full text ได้ตั้งแต่ ค.ศ.1995-2014 (ปัจจุบัน) -
 1. Journal of Agricultural and Food Chemistry
สามารถดู full text ได้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1953-2014 -
 1. Drying Technology
สามารถดู Full text ได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-2014 -
 1. Journal of Food Biochemistry
สามารถดู Full text ได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977-2014 -
 1. Phytomedicine
สามารถดู Full text ได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994-2014 -
 1. Journal of Social Science & Medicine
มีในฐานข้อมูล Science Diret -
 1. Journal of Nursing Inquiry
สามารถดูฉบับเต็มได้ 1 ฉบับในปีค.ศ.2015 และดูได้เฉพาะบทคัดย่อปี ค.ศ1994-2015 -
 1. Journal of Qualitative Research
สามารถดูได้เฉพาะบทคัดย่อ -
 1. Occupational and Environmental Medicine
สามารถดูฉบับเต็มได้บางฉบับ -
 1. Ergonomics
สามารถดูได้เฉพาะบทคัดย่อ -
   ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ (e - Journal) สำนักหอสมุดจัดซื้อ
ฐานข้อมูล รายละเอียด คู่มือ
 1. American Journal of Physics
มีทั้งฉบับพิมพ์ และออนไลน์ -
 1. American Journal of Sports Medicine, including Sports Health
มีทั้งฉบับพิมพ์ และออนไลน์ -
 1. Environmental Technology Pack
มีทั้งฉบับพิมพ์ และออนไลน์ -
 1. Food Science Education Package
มีทั้งฉบับพิมพ์ และออนไลน์ -
 1. Health Promotion Journal of Australia
มีทั้งฉบับพิมพ์ และออนไลน์ -
 1. Health: An Interdisciplinary Journal
มีทั้งฉบับพิมพ์ และออนไลน์ -
 1. Journal of Animal Science (including Supplement)
มีทั้งฉบับพิมพ์ และออนไลน์ -
 1. Journal of Health Psychology
มีทั้งฉบับพิมพ์ และออนไลน์ -
 1. Journal of Occupational and Environmental Hygiene
มีทั้งฉบับพิมพ์ และออนไลน์ -
 1. Marine Biology Research
มีทั้งฉบับพิมพ์ และออนไลน์ -
 1. Mathematical Gazette
มีทั้งฉบับพิมพ์ และออนไลน์ -
 
 
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)