ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Database) 
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
"ห้ามใช้โปรแกรมดาวน์โหลดอัตโนมัติ ดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การใช้ฐานข้อมูล"

ฐานข้อมูล รายละเอียด คู่มือ
ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ คลิกดูรายละเอียด -
ABI/INFORM Complete

ThaiLIS-Uninet Subscription

เป็นฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ สามารถสืบค้นบทความฉบับเต็ม ได้จากวารสารทั่วโลกมากกว่า 800 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ มากกว่า 60,000 บริษัท
Academic Search Complete

ThaiLIS-Uninet Subscription

เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ -
Academic Search Ultimate

ThaiLIS-Uninet Subscription |
ฐานข้อมูลทดลองใช้
(ระยะเวลา : 1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)

เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ -
Access to Global Online Research in Agriculture (AGORA)

Free Database | Produced by FAO

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านการเกษตร ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม และสังคมศาสตร์ จำนวนกว่า 1,278 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ จำนวนกว่า 35 แห่ง เป็นโครงการของ FAO องค์การสหประชาชาติ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่กำลังพัฒนา ให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการด้านการเกษตร และใช้ full-text บทความวารสารได้ฟรี โดยไม่ต้องบอกรับ (เฉพาะประเทศ Low-income economies ไม่รวมประเทศไทย) -
Academic Journals

Free Database | Produced by Academic Journals, Inc.

สำนักพิมพ์วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท Open-access ซึ่งไม่คิดค่าตีพิมพ์บทความ และให้บริการ download บทความฉบับเต็มได้ฟรี -
ACM Digital Library

ThaiLIS-Uninet Subscription

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน
AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access)

Free Database | Produced by NAL

ฐานข้อมูลทางด้านการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโดย the National Agricultural Library กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา ครอบคลุมเอกสารสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ทั้งบทความวารสาร หนังสือ รายงานการวิจัย และอื่นๆ โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี 1970 - ปัจจุบัน -
AGRIS

Free Database | Produced by FAO

ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร จัดทำโดย FAO ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กร ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก จำนวนกว่า 240 แห่ง ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร สิทธิบัตร รายงานการประชุม ฯลฯ ตั้งแต่ปี 1975 - ปัจจุบัน -
American Chemical Society Journal(ACS)

ThaiLIS-Uninet Subscription | List of ACS journals Subscribed (38 titles)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
ANSINet

Free Database | Produced by ANSINet

สำนักพิมพ์วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท Open-access อีกแห่งหนึ่งของเอเชีย และให้บริการ download บทความฉบับเต็มได้ฟรี -
Arxiv

Free Database | Produced by Cornell Univ.

ระบบสืบค้นเอกสารทางวิชาการทุกประเภท (e-print service) ในสาขา physics, mathematics, non-linear science, computer science, และ quantitative biology ปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมากกว่า 388,775 รายการ -
BioMed Central (BMC)

Free Database | Produced by BMC

BMC เป็นสำนักพิมพ์ออนไลน์ วารสารทางวิชาการสาขาชีวการแพทย์ ที่มีนโยบายสนับสนุนการตีพิมพ์ในลักษณะ "Open Access Publisher" รวมทั้งให้บริการบทความฉบับเต็มของวารสารต่างๆ ที่อยู่ในเครือ BMC ฟรี -
ChemIDplus

Free Database | Produced by NLM

ฐานข้อมูลพิเศษของ National Library of Medicine (NLM) ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างสารเคมี ยา และพิษวิทยา -
CINAHL with Full Text 

สำนักหอสมุดจัดซื้อ

เป็นฐานข้อมูลวารสารเกี่ยวกับสาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973- ปัจจุบัน สามารถได้ข้อมูลในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) -
Civil Engineering Database

Free Database | Produced by ASCE

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ ASCE (American Society of Civil Engineers) ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1970-ปัจจุบัน -
Communication & Mass Media Complete

ThaiLIS-Uninet Subscription

เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน และภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสาหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล -
Computer & Applied Sciences Complete

ThaiLIS-Uninet Subscription

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ. 1965 - ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัย และเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัย ที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่ -
CRISP

Free Database | Produced by NIH

Computer Retrieval of Information on Scientific Projects. ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นโครงการวิจัยทางด้านชีวการแพทย์ ที่ได้รับทุนของ National Institutes of Health (NIH), Food and Drug Administration (FDA), Centers for Disease Control and Prevention (CDCP) และหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยอื่นๆ -
CrossRef Search

Free Database | Produced by CrossRef

โครงการนำร่องของ CrossRef ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2004 (CrossRef= the reference-linking service for scholarly publishing) เป็นการจัดทำระบบสืบค้นบทความ full-text ของวารสารวิชาการ ในลักษณะข้ามสำนักพิมพ์ (Cross-Publisher) โดยใช้เทคโนโลยีการสืบค้นของ Google สำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันมีจำนวน 45 แห่ง ตัวอย่างเช่น
  • American Physical Society (APS)
  • Annual Reviews
  • Association for Computing Machinery (ACM)
  • Blackwell Publishing
  • Institute of Physics Publishing (IOP)
  • International Union of Crystallography (IUCr)
  • Nature Publishing Group
  • Oxford University Press (OUP)
  • John Wiley & Sons, Inc.
-
DOAJ

Free Database | Produced by Lund Univ. Libraries

รวมรายชื่อวารสารทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆ จากทั่วโลก ซึ่งให้บริการฟรี จำนวนกว่า 2,412 ชื่อ -
eBook Academic Collection มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย จึงทำให้ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้ อันเนื่องมาจากความครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่น -
Education Research complete ThaiLIS-Uninet Subscription เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complate ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารมากกว่า 2.100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ -
Electronic Journals Library

Free Database | Produced by University Library of Regensburg

ระบบบริการสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำโดย University Library of Regensburg ประเทศเยอรมัน ครอบคลุมวารสารประมาณ 26,646 ชื่อ โดยเป็นวารสาร free access ประมาณ 11,517 ชื่อ -
EMERALD MANAGEMENT

ThaiLIS-Uninet Subscription

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุสาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Energy Citations Database (ECD)

Free Database | Produced by US Department of Energy (DOE)

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ทางด้านพลังงาน (1948-ปัจจุบัน) -
Entrez

Free Database | Produced by NCBI

ระบบสืบค้นฐานข้อมูล (Life Science Search Engine) ของ NCBI ซึ่งจะสามารถสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ได้พร้อมกัน ได้แก่ PubMed, PubMed Central, Books, Journals, OMIM, Nucleotide and Protein Sequences, Protein Structures, Complete Genomes, Taxonomy เป็นต้น -
ERIC

Free Database | Produced by ERIC

ฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยบทคัดย่อจากบทความวารสาร รายงานการวิจัย เอกสารการสอน รายงานการประชุมสัมมนา คู่มือและหลักสูตรการสอน และอื่นๆ สืบค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1966-ปัจจุบัน -
ERIC EBSCO Host

Free Database | Produced by EBSCO Host

สืบค้นฐานข้อมูล ERIC ผ่านทาง EBSCO Host ครอบคลุม full-text ของ ERIC Digests 2,200+ รายการ และบทคัดย่อ จากวารสารทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 980+ ชื่อ (บางบทความให้ full-text ด้วย) -
Gale Academic OneFile

ThaiLIS-Uninet Subscription |
ฐานข้อมูลทดลองใช้
(ระยะเวลา : 1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)

ประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็ม มากกว่า 8.000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย -
Google Scholar

Free Database | Produced by Google

บริการสืบค้นบทความทางวิชาการ จากสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ peer-reviewed journals วิทยานิพนธ์ หนังสือ รายงานการวิจัย จากสำนักพิมพ์ สมาคม มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีของ Google เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2004 (ต่อเนื่องจากโครงการ CrossRef Search) -
HighWire Press

Free Database | Produced by Stanford Univ. Libraries

แหล่งบริการข้อมูล Free Full Text โดยเฉพาะบทความวารสารฉบับย้อนหลัง (Free Back Issuses) สาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก HighWire Press ได้จัดทำ Web Edition ให้แก่วารสารของสำนักพิมพ์และสมาคมต่างๆ จำนวน 997 ชื่อ โดยเป็นวารสารที่ให้บริการ free back issues ประมาณ 230 ชื่อ วารสาร free sites 35 ชื่อ และวารสาร free trial 39 ชื่อ บทความวารสารของ HighWire สามารถตรวจสอบการถูกอ้างอิง (Cited) ได้ -
H.W. Wilson (12 subjects)

ThaiLIS-Uninet Subscription

เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มคลอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Techology, Art, Bussiness, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Science, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science

IEEE/IEL Electronic Library (IEL)

ThaiLIS-Uninet Subscription

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ
The Institute Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ Institution Electrical Engineers (IEE) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้าน จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ
IPCS INCHEM

Free Database | Produced by IPCS

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้กันมากทั่วโลกที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและปนเปื้อนในอาหาร -
ISI HighlyCited

Free Database | Produced by ISI (Thomson Scientific)

เป็นฐานข้อมูลฟรี ของ ISI ใช้สำหรับค้นหาประวัตินักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงระดับโลกในสาขาวิชาต่างๆ โดยการสืบค้นจากชื่อนักวิจัย สถาบัน ประเทศ และสาขาวิชา -
ISI Web of Science

ThaiLIS-Uninet Subscription

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม และสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสาร ประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน
Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 204 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย
MEDLINE PubMed

Free Database | Produced by NLM

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ของบทความสาขาชีวการแพทย์ จากฐานข้อมูล MEDLINE จำนวนมากกว่า 16 ล้านระเบียน ครอบคลุมวารสาร 4,900+ ชื่อ จาก 70 กว่าประเทศทั่วโลกย้อนหลังตั้งแต่ปี 1950 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งวารสารสาขาอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฎใน MEDLINE ด้วย มี LinkOut เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของวารสาร เพื่อเรียกดูบทความฉบับเต็ม (full-text) ได้ และเชื่อมโยงกับ Entrez Databases อื่นๆ ด้วย เช่น PMC, e-Books, Nucleotide, Protein, Structure Databases -
NLM Databases

Free Database | Produced by NLM

แหล่งรวมฐานข้อมูลต่างๆ ของ National Library of Medicine (NLM) -
ProQuest Dissertations & Theses

ThaiLIS-Uninet Subscription

เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมบทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบัน การศึกษาจากยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
ScienceDirect

ThaiLIS-Uninet Subscription

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995
SciRus

Free Database | Produced by Elsevier

Search Engine สำหรับค้นหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ นอกจากจะค้นข้อมูลทั่วไปจากเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลกแล้ว ยังสามารถค้นข้อมูลบรรณานุกรม จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการต่างๆ อาทิ ScienceDirect, MEDLINE, Beilstein Abstracts, BioMed Central, USPTO ฯลฯ ได้ด้วย -
Scitation

Free Database | Produced by AIP

ระบบบริการสืบค้นบทความวารสารฟิสิกส์ ของสำนักพิมพ์ต่างๆ เดิมใช้ชื่อว่า OJPS (Online Journal Publishing Service) -
SpringerLink - Journal

ThaiLIS-Uninet Subscription

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน
TOXNET

Free Database | Produced by NLM

ฐานข้อมูลทางด้านสารพิษ พิษวิทยา จัดทำโดย The U.S. National Library of Medicine -
 

 
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)