ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Book) 
 
"ห้ามใช้โปรแกรมดาวน์โหลดอัตโนมัติ ดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การใช้ฐานข้อมูล"

ฐานข้อมูล รายละเอียด คู่มือ
  1. PDF Dissertation Full Text
เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,850 ชื่อเรื่อง ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับในรูปแบบของ CD-ROM และได้นำระบบการจัดเก็บเอกสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบค้น
  1. Springer Link
ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)