บริการอิเล็กทรอนิกส์
    แบบฟอร์มขอใช้บริการ 

             แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Request)
             ใบสมัครสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
             แบบฟอร์มขอใช้บริการติดตามตัวเล่ม
             แบบฟอร์มขอใช้บริการเพื่อนช่วยหาหนังสือ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619