บริการอิเล็กทรอนิกส์
สายตรงผู้บริหาร

 
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ชื่อ-สกุล : ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5000 (สงขลา) และ 0-7460-9600 ต่อ 1200 (พัทลุง)
โทรสาร : 0-7431-7679 (สงขลา) และ 0-7460-9619 (พัทลุง)
E-mail : visit.10@hotmail.com
website : www.lib.tsu.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
 
 
 
 
 
        
  
  
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619