รายชื่อฐานข้อมูลแยกตามคณะวิชา
คณะนิติศาสตร์ (ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย)

             1. Academic Search Complete   
             2. EMERALD MANAGEMENT   
             3. H.W. Wilson (12 subjects)   
             4. ISI Web of Science  
             5. ProQuest Dissertations & Theses  
             6. SpringerLink - Journal   
            
 
 
 
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619