สุดยอดนักอ่าน 
         ประจำเดือนสิงหาคม 2559
              561011261   นางสาวชวพร ไชยมะโณ   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนกันยายน 2559
              561011396   นางสาวปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนตุลาคม 2559
              561011394   นางสาวธิดารัตน์ รำเทียมเมฆ   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
              571031210   นางสาวเกณิกา เสนาคชวงค์  คณะศึกษาศาสตร์
         ประจำเดือนธันวาคม 2559
              581999003   นายษมาวีร์ บุญรอด   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนมกราคม 2560
              571011165   นางสาวอักษรทิพย์ ลิม   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
              561011396   นางสาวปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนมีนาคม 2560
              561011396   นางสาวปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนเมษายน 2560
              591011293   นางสาวสิตานันท์ พูลสวัสดิ์   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
              591011293   นางสาวสิตานันท์ พูลสวัสดิ์   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)