สุดยอดนักอ่าน 
         ประจำเดือนเมษายน 2561
              581011313   นางสาวนราธิป ภักดี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนมีนาคม 2561
              591011260   นางสาวกฤตกมล ภัทรจิระนันท์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
              591011260   นางสาวกฤตกมล ภัทรจิระนันท์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนมกราคม 2561
              591011260   นางสาวกฤตกมล ภัทรจิระนันท์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนธันวาคม 2560
              591011260   นางสาวกฤตกมล ภัทรจิระนันท์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
              601995013   นางสาวปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ  คณะศึกษาศาสตร์
         ประจำเดือนตุลาคม 2560
              601995013   นางสาวปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ  คณะศึกษาศาสตร์
         ประจำเดือนกันยายน 2560
              581011533   นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วทอง  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนสิงหาคม 2560
              581011313   นางสาวนราธิป ภักดี   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)