สุดยอดนักอ่าน 
         ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
              601995013   นางสาวปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ  คณะศึกษาศาสตร์
         ประจำเดือนตุลาคม 2560
              601995013   นางสาวปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ  คณะศึกษาศาสตร์
         ประจำเดือนกันยายน 2560
              581011533   นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วทอง  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
         ประจำเดือนสิงหาคม 2560
              581011313   นางสาวนราธิป ภักดี   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)