บริการสืบค้นทรัพยากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ     คู่มือการสืบค้น

TSU Library Catalog (OPAC)

        
                       Basic Search     Advance Search     Alphabetically Search

 

บริการสืบค้นฐานข้อมูลหลายๆ ฐานพร้อมกัน ด้วยการใช้คำค้นเพียงครั้งเดียว

One Search (EDS)

 
                            Keyword  Title  Author

 บริการสืบค้นทรัพยากรจากห้องสมุด ในเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และบริการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL)

PULINET Catalog sharing

   
                           Keyword Title Author

Online Databases

สืบค้นฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์

Research Portal

บริการสนุบสนุนงานวิจัย

TSU LibraryJournal

วารสารสำนักหอสมุด

Libraries & Hours

ห้องสมุดสาขาและเวลาเปิดให้บริการ

Renew & Check Status

ต่ออายุและตรวจสอบสถานะการยืม

Voice of Customer

เสียงของผู้ใช้บริการ

Latest News

 • ประกาศ !! รายชื่อสุดยอดนักอ่านประจำเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2561

  Read more !!

 • ข่าวดี !!...โปรโมชั่นช่วงปิดเทอม ยืมหนังสือน้าน นาน...ลงชื่อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย !!

  Read more !!

 • แจ้ง !! วัน-เวลาเปิดบริการ ช่วงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

  Read more !!

 • ประกาศ !! สกอ.เปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect รูปแบบใหม่เข้าใช้งานได้ 4 สาขาวิชา

  Read more !!

More News 

Library Activities

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง เยี่ยมชมสำนักหอสมุด
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดกระบี่ เยี่ยมชมสำนักหอสมุด
 
บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมอบรม TSU Google Apps for Work
 
กิจกรรม ICT 1 ปีการศึกษา 2561 (วิทยาเขตพัทลุง)