รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามฐานข้อมูลออนไลน์ ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. 61 
จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 62 ประจำเดือนมีนาคม 2561 
ประกาศ !! สุดยอดนักอ่าน ประจำเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2561  
แจ้ง !! เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการระหว่างวันที่ 5, 7 - 8 มีนาคม 2561 
ประกาศ !!...สำนักหอสมุด ปิดทำการ วันที่ 1 มีนาคม 2561  
บริการใหม่!!...ต้องการหนังสือเล่มใด ของมหาวิทยาลัยใด แจ้งเราสิคะ!! 
ประกาศ !! การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 
คุณคิดอะไร บอกเราสิ!!...ผ่านระบบรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนผู้ใช้บริการ 
แจ้ง !! ปิดบริการ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (เฉพาะวิทยาเขตสงขลา) 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ สำหรับห้องสมุดยุค Library 4.0 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
    -- ไม่มีฐานข้อมูลทดลองใช้ -- 
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Information for Library Staff)
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)