แจ้ง !! หยุดทำการ (Library Closed) ระหว่างวันที่ 27- 30 กรกฏาคม 2561 
จดหมายข่าวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 66 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 
ประกาศ !! วันที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2561 สำนักหอสมุดปิดทำการ 
แจ้ง !! งดบริการสืบค้นทรัพยากรฯ และยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด ในวันที่ 12 - 13 กรกฏาคม 2561 
แจ้ง !! หยุดทำการ (Library Closed) ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561  
แจ้งหยุดทำการ (Library Closed) ระหว่างวันที่ 15-17 มิ.ย. 61 (เฉพาะวิทยาเขตสงขลา) 
จดหมายข่าวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 65 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 
ประกาศ !! ปิดบริการ ในวันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61 (เฉพาะวิทยาเขตสงขลา) 
ประกาศ !! วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ 08.00 - 17.00 น.  
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
   
ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile (ระยะเวลา : 1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)
ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate (ระยะเวลา : 1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Information for Library Staff)
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)