เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการใช้งานฐานข้อมูล Scopus  
ขออภัย !! งดให้บริการห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 และห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม ชั้น 3 
แจ้ง !! เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการในวันที่ 12 เม.ย. 60 
คลิกเลย !! แหล่งข้อมูลยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด 
อยากได้บทความฉบับเต็ม คลิกที่นี่ !! ฐานข้อมูล Science Reference Center 
ประกาศ !! ปิดบริการในวันที่ 6 เม.ย. 60 และ 13-17 เม.ย. 60 
ข่าวดี๊ ดี...เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้ม แลกสนุก กับสำนักหอสมุด วันนี้ รับสิทธิพิเศษมากมาย คลิกเลย !!  
ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic...คลิกเลย!!  
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
  ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source  (ระยะเวลา : 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 60) 
  ฐานข้อมูล Science Reference Center  (ระยะเวลา : 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 60) 
  ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic  (ระยะเวลา : 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 60) 
  โปรแกรมฝึกภาษา Access English  (ระยะเวลา : 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60) 
  โปรแกรม EEWOWW  (ระยะเวลา : 15 ม.ค. - 15 ธ.ค. 60) 
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(ระยะเวลา : 15 ม.ค. - 15 พ.ค. 60) 
 
 
              
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
Thailand Library Consortium Union Catalog
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Intranet for TSU Librarian)
องค์ความรู้ : จากการบริการวิชาการแก่สังคม
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)